Scroll Top
O NAMA

Turističku organizaciju opštine Sremski Karlovci osnovala je Skupština opštine 1995. godine u cilju unapređenja turizma. U Srbiji se smatra za jednu od najstarijih i najaktivnijih turističkih organizacija, što pokazuju i brojna izuzetna priznanja:

Delatnost turističke organizacije usmerena je na

 • Promociju i razvoj turizma na teritoriji Opštine Sremski Karlovci;

 • Koordiniranje aktivnosti i saradnju između privrednih i drugih subjekata u turizmu, koji neposredno ili posredno deluju na unapređenje razvoja i promocije turizma, kao i na programe edukacije i usavršavanja veština zaposlenih u turizmu;

 • Donošenje godišnjih programa i planova promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijskim marketing planom, kao i planovima i programima Turističke organizacije Vojvodine i Turističke organizacije Srbije;

 • Prikupljanje i objavljivanje informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na teritoriji Opštine Sremski Karlovci, kao i druge poslove od značaja za promociju turizma Opštine Sremski Karlovci;

 • Obezbeđivanje i unapređivanje informativno – propagandnog materijala, kojim se promovišu turističke vrednosti Opštine Sremski Karlovci (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, internet prezentacije, suveniri, i dr.);

 • Organizovanja i učešća u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija;

 • Organizaciju turističko-informativnih centara (za prihvat turista, pružanje informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista i dr.);

 • Upravljača turističkog prostora – podsticanja realizacije programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenje prostora;

 • Izradu, učešća u izradi, kao i realizacije domaćih i međunarodnih projekata iz oblasti turizma;

 • Pripreme i prikupljanja podataka, sastavljanje upitnika, analiza i drugih informacija;

 • Posredovanje u pružanju usluga u domaćoj radinosti (smeštaja i ishrane);

 • Druge delatnosti u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.

REŠENJA
Turistička organizacija opštine Sremski Karlovci neposredno pruža turistima i sledeće usluge:

Razgledanje Sremskih Karlovaca u pratnji stručnih vodiča

obilazak fru­ško­gor­skih manastira, Petro­vara­dinske tvrđave i Novog Sada

posetu privatnim vin­skim podrumima sa orga­ni­zo­vanom de­gus­tacijom pića i hrane

posredovanje u iz­da­va­nju smeštaja u do­ma­ćoj radinosti

prodaju suvenira